تراز50سانتیمتری نووا

تراز50سانتیمتری نووا

ساخت کره