اينورتر جوشکاري 200 آمپر جوشا

مدل MINI-EL203
ناموجود
اينورتر جوشکاري 200 آمپر جوشا

- اﯾﺠﺎد ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﻧﺮژي و ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ  
- ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺪل وﻟﺘﺎژ اﯾﻨﻮرﺗﺮي ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻻ  با  اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ IGBT  
- ﭘﺎﯾﺪاري دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮش در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺮﯾﺎن  ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر   و ﻋﺪم ﻧﻮﺳﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻮش
- ﺳﻠﮑﺘﻮر 2  ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب  2 ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺷﮑﺎري
- ﺟﻮﺷﮑﺎري  ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Arc Force ﺛﺎﺑﺖ
- ﺟﻮﺷﮑﺎري TIG  در وﺿﻌﯿﺖ  ﺟﺮﻗﻪ زﻧﯽ  Lift  ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه و دﻣﺎ  ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ  و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺟﻮﺷﮑﺎريﺑﺮ  روي ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﯿﺰ
-  اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﮔﺮدا ن ﺑﺠﺎي ﮐﻠﯿﺪ ﻓﺸﺎري در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه
- اﻣﮑﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﻄﻮر  ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
- داراي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪارﺟﺮﯾﺎن   ، ﭘﯿﺶ  از اﻧﺠﺎم ﺟﻮﺷﮑﺎري
-ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪاري ﻗﻮس
-ﮐﺎﻫﺶ وزن و اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﯾﻨﻮرﺗﺮ

فروشگاه اینترنتی پاورتولز

ما در فروشگاه اینترنتی پاورتولز فعالیت خود را از سال 1389 آغاز نموده ایم و سعی داریم بستری مناسب برای خرید آسان اینترنتی انواع ابزارآلات برقی و شارژی، دستی، بادی و بنزینی وسایر انواع ابزار را فراهم سازیم. در فروشگاه پاورتولز ارائه خدماتی همانند مشاوره تخصصی و ضمانت اصالت برای تمامی اقشار جامعه وجود دارد و همچنین جایگاهی برای بهتر دیده شدن انواع ابزارآلات و برندها را ایجاد کرده ایم. شما عزیزان امکان بررسی، مقایسه و خرید ابزارهای دلخواه خود همچون دریل، پیچ گوشتی، ابزارهای نجاری نظیر فرز، اره و ... ، ابزارهای ساختمانی مانند دریل بتن کن، چکش تخریب و ... ،مجموعه ابزار هایی همچون مانسمان آلمان،مجموعه ابزار های دستی پاورست، ابزارهای باغبانی، تراز لیزری، انواع قفل و ... ، را از برندهایی مانند بوش،رونیکس،ماکیتا،توسن،کرون،دیوالت و ... را در سایت پاورتولز دارید. فروشگاه پاورتولز همواره به دنبال ارائه خدمات با بالاترین کیفیت،بهترین قیمت، رشد روزافزون و پاسخگویی هر چه بیشتر به نیاز مشتریان است


 
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×